Vizija, Misija

V I Z I J A

Modernus, nuolat besimokantis, įvaldęs naujas technologijas, teikiantis kokybišką formalųjį ir įvairiapusį neformalųjį švietimą,atviras rajono
bendruomenei centras.

M I S I J A

Švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas mokytis paaugliams, atstatant jų mokymosi motyvaciją, bei suaugusiems pagal bendrąsias ir neformaliojo ugdymo programas, tenkinanti ugdymo(si) poreikius.

T I K S L A S:

Užtikrinti kokybišką ugdymą(si), gerinant pamokos kokybę, stebint ir fiksuojant individualią mokinių pažangą.
Uždaviniai:
1. Derinti mokymo(si) formas ir metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją.
2. Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą.
3. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.
4. Tobulinti mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemą.