Veiklos kokybės įsivertinimas

Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė

        Silvija Zabarskienė, mokytoja, pirmininkė;
        Dalia Šlajienė, mokytoja, narė;
        Vytautas Urba, mokytojas, narys;
        Saulina Grinčinaitienė, mokytoja, narė.


Veiklos kokybės giluminio įsivertinimo ataskaita

Veiklos kokybės giluminio įsivertinimo ataskaita už 2020-2021 m. m.


Centro veiklos kokybės vidaus įsivertinimo ataskaita

2020 m.

Giluminiam įsivertinimui pasirinktas rodiklis „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“.

Įsivertinimo tikslai:

 1. Išskirti pasirinktos temos stipriuosius ir tobulintinus aspektus;
 2. Teikti Centro bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie tirtą problemą;
 3. Numatyti Centro tobulinimo perspektyvą;
 4. Įsivertinimo rezultatus panaudoti tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.

IQES online platformoje  apklausoje dalyvavo 18 centro darbuotojų: direktorius, direktoriaus pavaduotoja, 1 soc. pedagogė ir 14 mokytojų.

IQES online platforma suformulavo 5 aukščiausias vertes:

 1. Centro pedagogai pildo savianalizės anketas (visiškai sutinka 82 %);
 2. Centro vadovybė žino apie mokykloje vykstančias veiklas (visiškai sutinka 76 %);
 3. Centro pedagogai ne mažiau kaip 4 dienas per mokslo metus kursuose, seminaruose, išvykose ir pan. formomis tobulina dalykines ir bendrąsias kompetencijas (visai sutinka 76 %);
 4. Centro pedagogai bent kartą per mokslo metus veda integruotą pamoką (visiškai sutinka 71 %);
 5. Mokytojai pagal poreikį dalį pamokų veda virtualioje aplinkoje bei naudodamiesi skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (visiškai sutinka 71 %).

Taip pat apklausos dalyviai gerai (visiškai sutinka 71%)  įvertino teiginius:

 • Mokytojai yra įtraukiami į mokyklos veiklos plano sudarymą;
 • Mokytojai dalinasi tarpusavyje savo pamokinės praktikos patyrimu, taikomais metodais;
 • Centro rengiamuose vidiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokytojai išmėgina mokymosi bendradarbiaujant metodus (darbą porose, grupėse ir kt.), kuriuos vėliau realizuoja savo pamokose;
 • Ne mažiau kaip 2-3 kartus per mokslo metus mokykloje organizuojami vidiniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuos veda mokyklos mokytojai, atvykstantys lektoriai;
 • Centro administracija stebi mokytojų pamokas ir aptaria jas.

5 žemiausios vertės:

 1. Mokytojai stebi vienas kito pamokas ir aptaria (visiškai sutinka 25 %, ko gero nesutinka 38 %, nesutinka 6 %);
 2. Mokytojai yra įtraukiami į Centro strateginio plano sudarymą (visiškai sutinka 47 %, ko gero nesutinka 6 %, nesutinka 18 %);
 3. Ne mažiau kaip 2-3 kartus per metus organizuojamos išvykos į kitas rajono, šalies ar užsienio mokyklas, kitas edukacines erdves, skirtas akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti ir analizuoti (visiškai sutinka 53 %, ko gero nesutinka 12 %, nesutinka 18%);
 4. Darbuotojų kompetencijos tobulinimas mokykloje mane tenkina (visiškai sutinka 35 %, ko gero nesutinka 6 %, nesutinka 12%);
 5. Centre yra nustatomi darbuotojų kompetencijos tobulinimo poreikiai (visiškai sutinka 47 %, ko gero nesutinka 12 %, nesutinka 12 %).

Išanalizavus Centro  2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m. a Centro administracijos stebėtų pamokų protokolus, pastebėta:

 1. Pagrindinė rekomendacija – racionalus pamokos laiko planavimas;
 2. Siekti, kad pamokoje aktyviai dalyvautų visi mokiniai;
 3. Mokiniams leisti, skatinti juos save įsivertinti;
 4. Naudoti kuo daugiau metodinės medžiagos, šiuolaikinių technologijų.

Centro pedagoginiai darbuotojai kėlė dalykines ir bendrąsias kompetencijas įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose ir pan. 2019-2020 m. m. išklausė mokymų daugiau 87 val. už 2018-2019 m. m. 2 centro mokytojos kėlė kvalifikaciją užsienyje. 2018 m. Centras įgyvendino Erasmus +  programos projektą “Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų gerinimas tobulinant darbuotojų kompetencijas“, “Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumo, kvalifikacijos tobulinimo kursai“.

Mokytojų tarybos ir Metodinės grupės  posėdžiuose mokytojai skaitė pranešimus, dalinosi kolegialiąja patirtimi iš kursų/mokymų/ seminarų: pamokinės praktikos patyrimu, taikomais metodais ir pan. Visą pateiktą medžiagą galima rasti ir ja pasinaudoti IT laikmenose, kompiuteryje mokytojų kambaryje ir ja pasinaudoti.

Teigiami veiklos aspektai – centro stiprioji pusė:

 1. Visi mokytojai kiekvienų mokslo metų pabaigoje įsivertina savo veiklą ir jos rezultatus, o centro administracija kasmet įvertina mokytojo atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai. Visi mokytojai Metinės veiklos ataskaitoje numato tobulinimosi sritis ir, bendraudami su kolegomis, dalyvaudami centro metodinio būrelio veikloje, keldami kvalifikaciją, to siekia;
 2. Centre susitarta dėl kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų, apmokėjimo už seminarus, kursus, kelionės išlaidas tvarkos. Administracija mokytojams sudaro sąlygas mokytis įvairiomis formomis: seminaruose, kursuose, nuotoliniuose kursuose;
 3. Mokytojai kelia savo dalykinę kvalifikaciją ir tobulina kompetencijas su mokiniais dalyvaudami rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose bei projektuose;
 4. Vadovaujantis centro strateginio plano tikslais bei metodinės tarybos veiklos uždaviniais, vykdomi vidiniai mokymai, kuriuos veda centro mokytojai, atvykstantys lektoriai;
 5. Visi mokytojai pamokose pritaiko kursuose bei seminaruose įgytas žinias bei kompetencijas;
 6. Visi mokytojai dirbo ir įgijo patirties dirbant nuotoliniu būdu su įvairiomis ugdymo platformomis, programomis, skaitmeniniais įrankiais: zoom, classroom, moodle, etest ir kt.

Tobulintini veiklos aspektai:

 1. Tik pavieniai mokytojai stebi ir aptaria vienas kito pamokas – dažniausiai tie, kurie veda integruotas pamokas;
 2. Keliems mokytojams pritrūko informacijos apie centro darbo grupes;

Įsivertinimo grupė pateikė rekomendacijas:

Mokytojams:

 1. Aktyviau dalyvauti ir prisijungti tiems, kurie nedalyvauja, organizuojamose išvykose į kitas rajono, šalies ar užsienio mokyklas, kitas edukacines erdves, skirtas akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti ir analizuoti;
 2. Aktyviau domėtis ir dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo vykstančiuose renginiuose/kursuose/ seminaruose, pvz. pedagogų švietimo pagalbos tarnybose, internetinėse svetainėse ir pan.;
 3. Pageidaujantys mokytojai gali kelti kvalifikacinę kategoriją centro pedagogų atestacinėje komisijoje.

Metodinei grupei:

Paskatinti mokytojus stebėti ir aptarti bent po 1 kolegos pamoką per mokslo metus.

Administracijai:

 1. Informuoti mokytojus Mokytojų tarybos posėdyje kokios darbo grupės yra sudarytos (tame tarpe ir strateginio plano sudarymo grupė). Patalpinti sudarytų darbo grupių informaciją mokytojų kambaryje stende.
 2. Pagal galimybes centre organizuoti daugiau kvalifikacijos tobulinimo renginių/seminarų/kursų.

Įsivertinimą atliko ir ataskaitą  parengė įsivertinimo darbo grupė: Silvija Zabarskienė, Audronė Lyliškienė, Dalia Šlajienė, Vytautas Urba.

Atnaujinta 2022-04-25