Šilutės TAU

Gerbiami  senjorai,

Maloniai kviečiame visus į Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto Mokslo metų pradžios šventę, kuri įvyks 2023 m. rugsėjo 28 d. 12.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų  centre  (Lietuvininkų g. 6 ).

Jeigu Jūs turite noro bei entuziazmo dalyvauti visuomeniniame gyvenime,  maloniai kviečiame Jus įsilieti į Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto  klausytojų gretas.

Prašymai priimami Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro (K. Kalinausko g.10) III aukšte,17 kabinete, tel.  8-441-45562.

Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto taryba

 

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina „Erasmus+” KA122 projektą “Darbuotojų kompetencijų tobulinimas Šilutės TAU sėkmingai veiklai”, projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000146491.

Projekto pradžia: 2023-06-01

Projekto pabaiga: 2024-09-30

Mobilumų skaičius: 6

Projekto tikslas: tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti kokybę ir įvairovę, stiprinti darbuotojų motyvaciją, didinti Šilutės TAU tarptautiškumą.

Projekto planuojami rezultatai: darbuotojų, dalyvavusių mobilumuose, įgytos kompetencijos ir patirtis bus integruota į Šilutės TAU strateginį vystymąsi ateityje, kurio vienas tikslų – užtikrinti mokymosi programų įvairovę ir kokybę. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose turės didelę įtaką mokytojų profesiniam tobulėjimui: atnaujins požiūrį į mokymą/mokomą dalyką, paskatins kritiškai pažvelgti į savo taikomus mokymo metodus, praplės akiratį mokymo metodų įvairovės, pagilins žinias apie kitų Europos šalių švietimo sistemas, ypač suaugusiųjų (senjorų) švietimo srityje.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


TAU praėję mokslo metai – galimybė augti

Balandžio 28 d. popietę į Šilutės kultūros ir pramogų centrą su jaukiu širdies virpesiu skubėjo būriai senjorų, pasipuošusių, pasirėdžiusių tautiniais rūbais – čia vyko TAU šeštųjų mokslo metų užbaigimo renginys – šventė. Šventė – susitikimas, kuriame visi jaučiasi su kiekvienais metais paaugę, dar daugiau sužinoję, suradę bendraminčių.

Į Šilutės TAU naujų narių priėmimas vyksta rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 29 d. Per mokslo metus išklausyta 15 paskaitų. Dalyvauta Lietuvos Suaugusiųjų savaitės renginiuose – lapkričio 21-25 d. Vestos literatūrinės popietės, dalyvauta šventėse, skirtose Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios paminėjimui. Dalyvauta protmūšiuose, viktorinose, kurias organizuoja Šilutės r. Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Organizuotos ekskursijos į Vilnių ir Krokuvą. Paskaitos vyko Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje ir Kultūros ir pramogų centre. Būrelių veikla vyksta Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Šiais mokslo metais TAU lankė 166 klausytojai. Veikė du fakultetai – Kultūrinės ir dvasinės veiklos bei Sveikos gyvensenos fakultetas, kuriuose buvo organizuojamos šios veiklos: Anglų kalbos būrelis, literatų sambūris „Vėdrynas“, šokių kolektyvas „Aukštumala“, mišrus choras „Šilas“, Kūrybinės saviraiškos ir Rankdarbių studija.

Kai TAU lankytojus kas pavadina studentais, gal ir keistai ar net linksmai atrodo: žilstelėję ar sodriai barzdoti, kiek palinkusios moterys – nebe jaunystė, tačiau užtenka truputį daugiau pasidomėti, ne vienas toks išskirtinis studentas nustebina savo optimizmu, giliu vienų ar kitų dalykų domėjimusi, išmintinga kalba, gebėjimu groti, dainuoti ar dailiai šokti. Pasivyk, jei gudrus, jų sugebėjimus. Negali, nes dauguma vadinamųjų studentų jau ne pirmus metus lanko paskaitas, tobulinasi įvairiuose būreliuose, mokosi užsienio kalbos ar lavina ranką piešdami, tapydami.

Šventė prasidėjo netikėtu muzikos instrumentu – violančele atliktu muzikiniu kūriniu. Ačiū šventės organizatoriams už gražią šventės pradžią. Šventės vedėja TAU prorektorė Daiva Budvytienė pakvietė sveikinimo žodį tarti rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį. Kreipdamasis į susirinkusius senjorus, meras kalbėjo: „Sveikinu visus sėkmingai užbaigusius mokslo metus. Dėkoju už palaikymą. Simboliška – vakar aš prisiekiau dirbti naujoje kadencijoje – jūs baigėte mokslo metus. Prižadu šimtaprocentinį palaikymą, džiaugiuosi, kad ruošiamasi plėsti veiklą ir seniūnijose – kaimiškose vietovėse“.

Gėlėmis papuoštoje scenoje prieš akis prabėgo skaidrėse užfiksuotos TAU veiklos akimirkos, kurias pristatė renginio vedėja.

Kaip įprasta, pasibaigus mokslo metams, studentams įteikiami diplomai. Iš mero rankų  diplomus pasiėmė penkiasdešimt Tau klausytojų. Pirmiesiems septyniems buvo įteikti diplomai su pagyrimu – šie klausytojai per dvejus metus nebuvo praleidę nė vienos paskaitos abiejuose fakultetuose. Tai Petronėlė Baltikauskienė, Rūta Čiuželienė, Nijolė Stasė Gumuliauskienė, Olga Matažinskienė, Alma Nausėdienė, Danguolė Nausėdienė ir Veronika Siutilienė.

Jautriai nuskambėjo TAU rektorės Elenos Stankevičienės kalba: „Mielieji, liūdna, kad pasibaigė šeštieji mokslo metai, bet džiugu dėl to, kad jie buvo prasmingi: išklausėme daug paskaitų, dalyvavome įvairiuose užsiėmimuose, dainavome, šokome, keliavome, leidome knygas. 95 procentai mūsų TAU senjorų – vieniši, tad kaip gyventume, jei negalėtume susitikti, jei nežinotume mokslo pasiekimų ir meno slėpinių“. Rektorė kvietė apsidairyti savo aplinkoje, savo giminaičių tarpe ir uždegti juos, pakviečiant į universitetą. Papasakojo, kad TAU taryba pritarė ALUMNI klubo steigimui. Tai universiteto garbės narių klubas, kurio misija palaikyti mokymosi visą gyvenimą idėją, skleisti pagyvenusių žmonių bendrystę, tuo mažinant socialinę atskirtį.

Šoko TAU šokių kolektyvas „Aukštumala“ kartu su Žibų pradinės mokyklos jaunaisiais šokėjais. Šventinę nuotaiką kūrė „Bočių“ kapela ir jų mišrus ansamblis.

Buvo pasveikinti jubiliejus minėję TAU klausytojai, padėkota už dalyvavimą akcijoje, palaikant Ukrainą. Padėkos buvo įteiktos Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorei Jūratei Pancerovai bei Šilutės r. Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorei Laimai Dumšienei.

Visuomenės sveikatos biuro direktorės Kristinos Surplės vardu sveikinimo žodį tarė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Dalia Juknienė, padovanojusi pilną kraitę įvairių vaisių.

Kalbant apie TAU klausytojus, nuostabiausia yra tai, kad šie žmonės nesensta ir tebemoka svajoti. Metai tarsi sustojo, prasiplėtė laikas, leisdamas kurti ir gyventi iš tiesų prasmingą ir įdomų gyvenimą.

Birutė Morkevičienė


Šilutės TAU literatų sambūrio ,,Vėdrynas” nariai dalyvauja mokymuose „Suaugusiųjų pilietinis meninis ugdymas, kaip kūrybinio rašymo ir kritinio mąstymo sklaidos galimybė“  /24 val./

SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ IR PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ MOKYMAI SAVIVALDYBĖSE pagal projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“, PROJEKTO KODAS NR. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002

Tai yra trijų dienų, Europos sąjungos finansuojamas,  24 val. projektinis renginys.

Tikslinė grupė: 18 – 54 metų ir 65 + ir daugiau metų dalyviai (iškrenta 55-64 metų amžiaus grupė).

Mokymai vyksta tris dienas iš eilės, po 8 valandas kasdien nuo 9 iki 16.15 val.

Dalyviams tiekiamas maitinimas ir siūlomos kavos pertraukos.

Mokymus veda lektorius – rašytojas, poetas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Liutauras Degėsys.

Norinčius kviečiame prisijungti.


Gerbiami  senjorai,

Maloniai kviečiame visus į Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto Mokslo metų pradžios šventę, kuri įvyks 2022 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos aktų salėje (Lietuvininkų g.72).

Jeigu Jūs turite noro bei entuziazmo dalyvauti visuomeniniame gyvenime,  maloniai kviečiame Jus įsilieti į Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto  klausytojų gretas.

Prašymai priimami Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro (K.Kalinausko g.10) III aukšte,17 kabinete, tel.  8-441-45562.

Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto taryba


Kviečiame Šilutės TAU studentus į koncertą – susitikimą su tarptautinių konkursų laureate Sigute Trimakaite. Susitikimas vyks Gruodžio 17 d. 14.00 val. Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyriaus aktų salėje (II aukštas, Lietuvininkų g. 72). Privaloma turėti galimybių pasus! Paskaita tai pat bus transliuojama mūsų Facebook paskyroje.


Kviečiame Šilutės TAU studentus į paskaitą, kuri vyks Šilutės profesinio
mokymo centro paslaugų ir turizmo skyriaus aktų salėje (II aukštas,
Lietuvininkų g. 72). Privaloma turėti galimybių pasus! Paskaita tai pat
bus transliuojama mūsų Facebook paskyroje.


Balandžio 16 d. 14,00 val. kviečiame Trečiojo amžiaus universiteto studentus į nuotolinį susitikimą su kunigu, vyriausiuoju policijos kapelionu, rašytoju ir straipsnių autoriumi A. Toliatu. Susitikimo tema „Šv. Velykos: jų reikšmė ir krikščioniškos tradicijos”.
ZOOM nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/83315784644?pwd=WXo5MUFwRHY1S1NnMi9OZDBhY2JVQT09

Meeting ID: 833 1578 4644
Passcode: 450389

 

 


Kovo 26 d. 14.00 val. Kviečiame Trečiojo amžiaus universitetų studentus į nuotolinę paskaitą „Kaip stiprinti imunitetą augalų pagalba?” Lektorius: vaistininkas ir fitoterapeutas Virgilijus Skirkevičius.
Paskaitą taip pat bus galima stebėti tiesiogiai mūsų Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/silutesjsmc

 

Kviečiame Šilutės TAU studentus ir mūsų draugus iš kitų Trečiojo amžiaus universitetų Kovo 12  d. 14.00 val.  į aktualią nuotolinę paskaitą „Kaip stiprinti psichoemocinę būseną karantino metu?”. Lektorė: Šilutės visuomenės sveikatos biuro psichologė – Kristina Ražauskaitė – Pilipavičienė. ZOOM nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89314589456?pwd=T2lQMVAyY3ZjN2dVaG5BVmx0VWVpUT09

Informacija Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto studentams


Karantinui besitęsiant pristatome jums naujieną! Nuotolinės paskaitos mūsų studentams bendradarbiaujant su kitais Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais. Sekite informaciją mūsų Facebook ir internetinėje svetainėje. Nuolat dalinsimės paskaitų nuorodomis, į kurias galėsite prisijungti, klausytis paskaitų ir užduoti klausimus. Pirmoji naujiena iš Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto: „VASARIO 3 D. 11,00 VAL. – nuotolinis susitikimas su Stiliaus ir mados fakulteto dekane Ilona Grybauskiene, kuri supažindins su 2021 metų mados tendencijomis.

Aprangos kodas – SPALVINGAS Paieškokite savo spintoje spalvingos aprangos, ryškių detalių „

Nuoroda į ZOOM susitikimą: https://us04web.zoom.us/j/76300619196?pwd=b0FiSUhZNU1RdDVwV3hUUjc5Wmx2Zz09

P.S. Jei kas turite sunkumų prisijungiant prie Zoom platformos, atvykite į mūsų centrą (prieš tai pasiskambinkite) ir saugiai padėsime jums prisijungti.

Vasario 12 d. 14,00 val. vyks paskaita „Lietuva per 30 nepriklausomybės metų“. Lektorius P. Avižinis, Šilutės TAU rektorius. Paskaitą bus galima stebėti tiesiogiai Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Facebook puslapyje. Nuoroda patalpinsime likus kelioms dienoms iki paskaitos.


Spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Tradiciškai šią dieną Trečiojo amžiaus universiteto studentai švenčia ir naujuosius mokslo metus. Iškilmėse pristatyta šio universiteto Taryba, tarti sveikinimo žodžiai, jubiliatams įteikta gėlių bei garbės diplomai jau išklausiusiems universiteto mokymų kursus. Senjorų šventėje šoko universiteto šokių kolektyvas „Aukštumala“ (vad. Alina Urbonienė)