Erasmus+

Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas

Programa: ERASMUS +

Veikla: Besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas

Veiklos tipas: Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas, kvalifikacijos tobulinimo kursai

Sutarties numeris: 2018-1-LT01-KA104-04​6847

Projekto pavadinimas: „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų gerinimas tobulinant darbuotojų kompetencijas”

Projekto pradžia: 2018-09-01

Projekto pabaiga: 2019-12-31

Projekto trukmė: 16 mėnesių

Projekte dalyvaujančios šalys: Airija, Ispanija, Italija, Lietuva

Mobilumų skaičius: 4

Projekto tikslai: steigti kokybiškas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, suteikti mokytojams/besimokantiesiems pasitikėjimo naudoti IKT paremtus naujus mokymo metodus praktiškai, padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam tobulėjimui, siekiant tapti aktyviais besikeičiančios Europos piliečiais, didinti Centro tarptautiškumą bei galimybes sėkmingai bendradarbiauti su partneriais suaugusiųjų švietimo srityje, pritraukti į savo Centrą naujas suaugusiųjų grupes teikiant kokybiškas, šiuolaikiškas švietimo paslaugas.

Projekto planuojami rezultatai: pagilintos mokytojų kompetencijos. Tai turėtų tiesioginį poveikį Centre besimokantiems suaugusiems. Planuojamas poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje- aukštesnė pedagogų profesinė kvalifikacija, nauji, šiuolaikiški ugdymo/-si būdai bei metodai užsienio kalbų mokymo/-si procese (IKT taikymas); sustiprinta europinė dimensija, užmegzta bendra tarptautinė veikla, tarptautinis projektas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai, „Erasmus+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė Rita Bernotienė